Crypto2

נכתב על ידי Narcissus

Crypto2

הורדנו וחילצנו את BSidesTLV2018-Crypto2.7z וקיבלנו את Anorak’s Invitation.txt. כשפתחנו את הקובץ ראינו המון זבל:

 

תהינו מה זה Anorak’s Invitation, אז גיגלנו ומצאנו ספר. אחרי ניתוח של הטקסט גילינו שהם לקחו את הפרק הראשון של הספר שמצאנו, הוסיפו דגל בסופו והצפינו את זה באמצעות צופן החלפות רבים-ליחיד. הבנו את זה בגלל שהם לא שינו את אורכי המילים, כלומר בין כל רווח היו אותם מספר אותיות גם בטקסט המוצפן וגם במקורי.

הדגל המוצפן שיש לנו היה: \x07voO}\x1cJ\xbe\x19\xbb\xd8\xdd\xd8\x1a\xdd\xa0\xee\u203a\u0160\xe6\xee\xd4, אנחנו גם יודעים שהמבנה של כל הדגלים זה: BSidesTLV{flag}. אז כבר יש לנו חלק מהדגל:

 

החלפנו את כל התוים שידועים לנו לתוים המקוריים. עכשיו נותר למצוא את השאר.

שינינו קצת את מבנה הטקסט המוצפן כדי להקל על מציאת הפסקה המקורית, לדוגמה הפסקה הראשונה שצרפנו קודם נראית כעת כך:

 

והטקסט המקורי:

 

בגלל שזה טקסט די ארוך טיפלנו רק בפסקאות הרלוונטיות.

כשחיפשנו את התו \xd8 מצאנו שהוא מופיע 3 פעמים, פעמים בדגל ופעם אחת בפסקה השלישית מהסוף:

 

ובמקור:

 

בדקנו מה התו המתאים ומצאנו שזה 4. המשכנו ככה עד שקיבלנו את רוב הדגל: BSidesTLV{4948941›671}.

אך הייתה לנו בעיה נוספת, התו \u203a הופיע בטקסט המוצפן רק פעם אחת וגם בפעם הזאת זה היה בדגל. למזלנו נראה שכל הדגל מורכב רק ממספרים אז יכולנו לבצע "ברוטפורס" במערכת של ה-ctf.

Success